HASIČI NEPOMYŠL

POŽÁRNÍ ŘÁD A ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE   zde otevřít

Hasiče voláme když:
  • hoří
  • se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
  • se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
  • následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
  • se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd… )
  • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.

 Záplavové území Dolánecký potok:      

Stanovení záplavového území vodního toku Dolánecký potok

v úseku ř.km 0,000 – 21,900 (v celé jeho délce)

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále vodní zákon) ve smyslu ust. § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona

 

stanovuje

 

       I.      záplavové území vodního toku Dolánecký potok v úseku ř.km 0,000 - 21,900

 

v rozsahu návrhu správce toku Povodí Ohře, státní podnik, vymezené záplavovou čárou Q5, Q20 a záplavovou čarou Q100.

 

Podkladem ke stanovení rozsahu záplavového území je „Studie záplavového území toku Dolánecký potok v ř.km 0,000 - 21,900“, zpracovaná společností Vodní cesty a.s. Praha, v termínu 7/2008.

 

 

     II.      aktivní zónu záplavového území

 

vodního toku Dolánecký potok v úseku ř.km 0,000 - 21,900 v rozsahu území „Studie záplavového území toku Dolánecký potok v ř.km 0,000 - 21,900“, zpracovaná společností Vodní cesty a.s. Praha, v termínu 7/2008 pro záplavové území Q100.

 

 

   III.      vyjmutí z aktivní zóny záplavového území

 

z aktivní zóny záplavového území jsou vyjmuty všechny stávající objekty v jejich současných hranicích. Pro tyto objekty platí ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona.

 

 

Omezení činností v záplavovém území je dáno ust. § 67 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.

 

V aktivní zóně záplavových území:

§          se nesmí:

Ø        umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.

 

§          je zakázáno:

Ø        těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod

Ø        skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty

Ø        zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky

Ø        zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení

 

Zákaz podle § 67 odst. 1 vodního zákona se týká umísťování (tj. rozhodování o umístění stavby podle § 76 a násl. stavebního zákona), povolování (vydávání stavebního povolení podle § 103 a násl. stavebního zákona) i provádění staveb, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které  nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

 

U stávajících povolených staveb v aktivní zóně záplavového území lze podle stavebního zákona vydat ostatní rozhodnutí týkající se těchto staveb, tj. např. rozhodnutí o změně stavby, povolení k udržovacím pracím či kolaudační rozhodnutí za předpokladu, že nedojde ke zvětšení původního půdorysu staveb a ke zhoršení odtokových podmínek.

 

Rekonstrukce stávajících objektů můžou být povolovány s ohledem na zachování nebo zlepšení vnějšího uspořádání a nezměněném či sníženém bezprostředním ohrožení života, zdraví a majetku lidí. Při posuzování povolení úprav staveb by nemělo docházet k významnému zhodnocování ohroženého majetku, případně by mělo být v rozhodnutí uvedeno, že se majetek nachází v aktivní zóně záplavového území.

 

§         Další omezení v záplavovém území

V souladu s ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, může vodoprávní úřad mimo aktivní zónu v záplavovém území stanovit omezující podmínky a rovněž takto může postupovat i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

 

Záplavové území je omezeno záplavovými čarami průtoku vody při Q5, Q20 a Q100 včetně aktivní zóny záplavového území.

 

 

Základní údaje

Povodí Ohře s.p. podalo návrh na stanovení záplavového území vodního toku Dolánecký potok v úseku ř.km 0,000 – 21,900 v celé jeho délce. Studie záplavového území řeší povodí vodního toku Dolánecký potok v úseku ř.km 0,000 – 21,900 v celé jeho délce, od pramene V Doupovských horách na hranici vojenského újezdu Hradiště v výšce 558 m n.m., až po soutok s Leskou v obci Kněžice.  

Hydrologické číslo povodí:     1-13-03-021

Celková délka toku:                23,35 km

Plocha povodí:                       68 km2

Podkladem ke stanovení rozsahu záplavového území je „Studie záplavového území toku Dolánecký potok v ř.km 0,000 - 21,900“, zpracovaná společností Vodní cesty a.s. Praha, v termínu 11/2007. V předložené studii je vymezeno záplavová území pro návrhové průtoky Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna záplavového území.

 

Aktivní zóna záplavového území je vymezena jako území, kterým protéká více než 80% celkového průtoku při stoleté povodni. Dále se za aktivní zónu považuje území, kde rychlost proudění přesahuje 0,5 ms-1. Do aktivní zóny je zahrnuto též vlastní koryto vodního toku, všechny vodoteče a kanály vedené paralelně s hlavním vodním tokem a též přítoky hlavního toku.

 

Dokumentace, materiály a mapové podklady pro stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území jsou uloženy u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, u správce povodí Povodí Ohře státní podnik, na Ministerstvu životního prostředí a u místně příslušného stavebního úřadu (MěÚ Podbořany) a místně příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Podbořany).

 

Stanovení záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území nabývá účinnosti dnem 12.12.2008 a je platné do odvolání. Tímto se rovněž ruší případná předcházející stanovená záplavová území pro daný úsek.

 

Toto o oznámení bude vyvěšeno po dobu 30ti dnů na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, MěÚ Podbořany, OÚ Podbořanský Rohozec, ÚM Nepomyšl, a po uplynutí lhůty s označením data vyvěšení a sejmutí a potvrzené razítkem a podpisem (bez přiložených map) bude zasláno zpět na naší adresu tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí